Supermarkeds skattepligtige indkomst reduceret med 21 millioner kr.

SKS Advokatfirma har for nyligt bistået et mindre dansk supermarked i en skattesag, hvor Skattestyrelsen i et forslag til afgørelse havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst skønsmæssigt. Skattestyrelsen vurderede, at selskabet var en specialbutik og ikke et supermarked. Efter en gennemgang af sagen tog SKS Advokatfirma kontakt til Skattestyrelsen, der efter omfattende dialog reducerede forhøjelsen af selskabets skattepligtige indkomst med over 21 millioner kroner.

17. marts 2022

For nyligt kontaktede et mindre dansk supermarked SKS Advokatfirma, fordi Skattestyrelsen i et forslag til afgørelse skønsmæssigt havde forhøjet supermarkedets skattepligtige indkomst med over 28.988.299 millioner kroner. Skattestyrelsens forslag beroede på, at styrelsen ikke anså selskabet for at være et almindeligt supermarked, men en specialbutik, og at de af selskabet anvendte bruttoavancer derfor var misvisende.

Efter at SKS Advokatfirma gik ind i sagen, valgte Skattestyrelsen at reducere forhøjelsen af selskabets skattepligtige indkomst med over 21 millioner kroner.

Sagens forløb

Under et møde mellem SKS Advokatfirma og Skattestyrelsen gjorde Skattestyrelsen gældende, at det var styrelsens vurdering, at selskabet ikke kunne kategoriseres som et supermarked, idet selskabet solgte ’for mange’ specialprodukter, som efter Skattestyrelsens opfattelse ikke hører hjemme i et almindeligt supermarkeds varesortiment.

Efter at have foretaget en tilbundsgående analyse af selskabets forhold fremlagde SKS Advokatfirma et oplæg til et nyt forslag til afgørelse på supermarkedet vegne, idet SKS Advokatfirma vurderede, at styrelsens forslag på en række punkter var baseret på et forkert grundlag.

Blandt andet fremgik det af dokumenter, som SKS Advokatfirma under sagen fik aktindsigt i, at Skattestyrelsen i forbindelse med en tidligere kontrol af selskabet havde vurderet, at selskabet var et supermarked og ikke en specialbutik. Selskabets varesortiment var ikke blevet ændret siden kontrollen.

SKS Advokatfirma bad Skattestyrelsen om at redegøre for, hvorfor Skattestyrelsens havde ændret sin vurdering, når selskabets varesortiment var uændret. Skattestyrelsen henviste i den forbindelse til, at selskabets branchekode i Erhvervsstyrelsens CVR-register ikke var ”supermarkeder”, hvilket måtte betyde, at selskabet ikke var et supermarked.

SKS Advokatfirma gjorde i den forbindelse gældende, at Skattestyrelsen ikke baseret på selskabets branchekode alene har ret til at kategorisere et selskab som en specialbutik, men er forpligtet til at foretage en konkret vurdering af de faktiske forhold. SKS Advokatfirma gjorde dertil gældende, at selskabets varesortiment ikke udskilte sig nævneværdigt fra et almindeligt supermarkeds varesortiment.

Baseret på dette og på, at selskabets varesortiment var uændret siden den forrige kontrol, gjorde SKS Advokatfirma gældende, at Skattestyrelsens forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst hvilede på en fejlopfattelse af de faktiske forhold.

Herefter gav Skattestyrelsen selskabet medhold i, at selskabet ikke var en specialbutik, men kunne sidestilles med en købmand eller mindre supermarked og reducerede forhøjelsen af selskabets skattepligtige indkomst fra kr. 28.988.299 til kr. 7.973.503.

Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsen anførte i sin afgørelse, at:

”Skattestyrelsen har i forslag til afgørelsen foreslået at ændre selskabets bruttoavance ud fra den gennemsnitlige bruttoavance for specialbutikker til i alt 33,6 %.

På baggrund af selskabets bemærkninger til Skattestyrelsens forslag til afgørelse, har Skattestyrelsens foretaget en ny vurdering af bruttoavancen.

Skattestyrelsen vurderer herefter, at selskabet nærmere kan sammenlignes med en købmand eller mindre supermarked.

Skattestyrelsen frafalder derfor forhøjelsen af selskabets bruttoavance. Bruttoavancen anses for at havde udgjort den procent som kan beregnes ud fra selskabets saldobalance. ” (vores understregning).

Har du behov for hjælp?

Denne sag er et eksempel på vigtigheden af, at skattemyndighederne får kvalificeret modspil i skattesager. Det kan ofte være af stor betydning for det endelige resultat af en sag, at en advokat med erfaring på skatteområdet involveres allerede, når der foreligger et forslag til afgørelse fra Skattestyrelsen.

SKS Advokatfirma har stor erfaring med at føre sager om skatter og afgifter. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

 

En grundig bevisførelse i skattesager er afgørende