En grundig bevisførelse i skattesager er afgørende

 SKS Advokatfirma har for nyligt repræsenteret en klient i en skattesag, hvor Skattestyrelsen gjorde gældende, at en række vekslede beløb stammede fra ikke-beskattede indtægter og dermed var skattepligtige. Skatteyderen gjorde derimod gældende, at de vekslede kontanter stammede fra beskattede midler hævet i et pengeinstitut. Skatteankenævnet gav skatteyderen fuldt medhold.

Skatteyder var i den pågældende sag blevet udtaget til kontrol af Skattestyrelsen i forbindelse med ”Projekt Money Transfer” Projektet er iværksat af Skattestyrelsen for at identificere overførsler og vekslinger af ikke-beskattede indtægter. Skatterådet har i forbindelse med projektet givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente fortrolige oplysninger om overførsler til og fra udlandet foretaget igennem danske banker.

Formålet med Projekt Money Transfer er:

  • at identificere ikke-beskattede indtægter og formuer skjult i udlandet,
  • at vise, at der er en opdagelsesrisiko, når man som skattepligtig forsøger at skjule indtægter og formuer i udlandet og
  • at give Skattestyrelsen et grundlag for udvælge skatteydere, der skal udtages til kontrol inden for området for pengeoverførsler.

SKS Advokatfirma har bistået og bistår en lang række skatteydere, der er blevet udtaget til kontrol i forbindelse med Project Money Transfer.

Den konkrete sag:

Skattestyrelsen havde, som følge af kontrollen, beskattet skatteyderen af en række kontantvekslinger, idet Skattestyrelsen var af den opfattelse, at kontantbeløbene udgjorde ikke-beskattede midler.

Skatteyderen forklarede i sagen, at de vekslede kontanter stammede fra allerede beskattede midler og henviste til, at han havde hævet pengene i et pengeinstitut. Skattestyrelsen afviste forklaringen med henvisning til, at styrelsen fandt, at hævningerne ikke havde en tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med datoerne for og værdien af de vekslede beløb.

Skattestyrelsen henviste til, at det ifølge Skattestyrelsen påhvilede skattetyderen at godtgøre, at de vekslede kontanter stammede fra beskattede midler:

”Skattestyrelsen anser det ikke for godtgjort, at skatteyders valutaveksling er betalt med allerede, beskattede eller skattefrie midler. Skattestyrelsen har lagt vægt på, at vekslingen ikke er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm.

Skattestyrelsen anser det ikke for godtgjort, at indsætningerne på skatteyders bankkonto vedrører skattefrie eller allerede beskattede midler. Skattestyrelsen fastholder i det hele sin afgørelse af den 11. maj 2021 og anerkender derfor ikke, at klagers indkomst skal nedsættes til 0 kr.

Skattestyrelsen finder ikke, at vekslingen den 24. marts 2017 er understøttet af objektive beviser for den faktiske pengestrøm. De kontante hævninger anses af Skattestyrelsen ikke for at have tidsmæssig eller beløbsmæssig sammenhæng med datoen for vekslingen. ”

Som led i sagsførelsen fremlagde SKS Advokatfirma skatteyderens bankkontoudskrifter. Endvidere blev der afholdt et møde med Skattestyrelsen, hvor skatteyderen fik mulighed for at bekræfte, at kontantbeløbene stammede fra allerede beskattede midler. Skatteyderens forklaring var understøttet af de fremlagte bankkontoudskrifter.

Til trods for det fremlagte materiale, fastholdt Skattestyrelsen, at skatteyderen skulle beskattes af de vekslede beløb, idet Skattestyrelsen ikke fandt, at det var objektivt bevist, at beløbene stammede fra beskattede midler.

Skattestyrelsen afviste endvidere de fremlagte bankkontoudskrifter, idet det var Skattestyrelsens opfattelse, at bankkontoudskrifterne ikke havde nogen bevismæssig værdi i sagen.

SKS Advokatfirma fastholdt, at kontanterne stammede fra beskattede midler, som skatteyder havde hævet fra sin bankkonto. Derudover gjorde SKS Advokatfirma gældende, at Skattestyrelsen ved vurderingen af, om kontanterne stammede fra beskattede og/eller skattefrie midler skulle foretage en konkret vurdering, og at skatteyder alene skal sandsynliggøre i objektiv forstand, at kontanterne stammer fra allerede beskattede midler.

Skatteyder fik medhold

Skatteankenævnet var ikke enig i Skattestyrelsens betragtning og gav skatteyderen fuldt medhold i, at Skattestyrelsen ved vurderingen af, om midlerne stammede fra beskattede og/eller ikke beskattede midler skulle foretage en konkret og individuel vurdering.

Skatteankenævnet lagde vægt på, at skatteyderen havde sandsynliggjort, at de vekslede kontanter stammede fra beskattede midler hævet i et pengeinstitut til trods for, at der ikke var tidsmæssig og beløbsmæssig sammenhæng mellem hævningerne og datoerne for vekslingerne.

Har du behov for hjælp?

Denne sag er et eksempel på vigtigheden af, at Skattemyndighederne får kvalificeret modspil.

SKS Advokatfirma har stor erfaring med at føre sager om skatter og afgifter. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

 

Er lånte beløb skattepligtige?

”Skattestraffesagen mod Deres klient er henlagt”