Skatteyders skatteansættelse nedsat med 1.3 mio. ved ekstraordinær genoptagelse

SKS Advokatfirma har for nyligt bistået en klient, som havde fået sin indkomstansættelse for 2016 forhøjet med 1.3 mio. kr. SKS Advokatfirma anmodede på vegne af klienten om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret med det resultat, at klientens skattepligtige indkomst blev nedsat med 1.3 mio. kr.

4. april 2022

Klienten henvendte sig til SKS Advokatfirma i 2021 som følge af, at Skattestyrelsen to år tidligere – i 2019 – havde truffet afgørelse om at forhøje klientens skattepligtige indkomst for 2016 med 1.3 mio. kr., som følge af en indbetaling på klientens bankkonto i det pågældende år, som Skattestyrelsen havde bemærket. Skattestyrelsen havde i afgørelsen lagt til grund, at beløbet, som var overført til klientens bankkonto fra udlandet var et honorar, der var skattepligtigt i Danmark.

Klienten oplyste til SKS Advokatfirma, at pengene stammede fra et lån, som han havde optaget i et pengeinstitut i Libanon til brug for opstart og drift af en restaurant i Danmark, som han var medejer af. Klienten kunne dokumentere lånoptagelsen og at han havde udlånt pengene til selskabet efter, at beløbet var blevet indbetalt på hans konto i Danmark.

Klienten oplyste endvidere, at han i de to år, der var forløbet siden afgørelsen var blevet truffet, ikke havde klaget over Skattestyrelsens afgørelse pga. af sygdom.

Skatteforvaltningslovens § 27

Skatteforvaltningslovens § 27 regulerer skatteyders adgang til at få genoptaget sin skatteansættelse for et indkomstår efter udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist, som er d. 1. maj i det fjerde år efter det pågældende indkomstår. I skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, angives en række tilfælde, hvor der kan gives adgang til ekstraordinær genoptagelse. Hovedhensynet i skatteforvaltningslovens § 27 er, at det sikres, at skatteyderens skatteansættelse er materielt korrekt.

Det følger bl.a. af den juridiske vejledning, at der kan tillades ekstraordinær genoptagelse i tilfælde, hvor en skønsmæssigt fastsat skatteansættelse viser sig at være materielt forkert:

“Hvis det derimod viser sig, at den skønsmæssige ansættelse er åbenbart for højt ansat i forhold til de tilgængelige oplysninger på det tidspunkt, hvor den skønsmæssige afgørelse er truffet, kan det være en ansvarspådragende myndighedsfejl, der kan medføre ekstraordinær genoptagelse. Jo større forskellen er mellem den skønsmæssige ansættelse og den efterfølgende dokumenterede ansættelse, jo mindre krav kan der stilles for at kvalificere den skønsmæssige afgørelse som en myndighedsfejl.”

Det er et krav, for at få adgang til ekstraordinær genoptagelse, at reaktionsfristen på 6 måneder, som følger af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, iagttages. Fristen regnes fra kundskabstidspunktet. Det fremgår dog af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse efter udløbet af 6 måneders fristen, hvis der foreligger ’særlige omstændigheder’.

Skatteansættelsen for indkomståret 2016 blev ekstraordinært genoptaget

Efter en gennemgang af sagens bilag udarbejdede SKS Advokatfirma på klientens vegne en anmodning til Skattestyrelsen om ekstraordinær genoptagelse af indkomståret 2016, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, med henvisning til, at der forelå ’særlige omstændigheder’, der kunne begrunde genoptagelse.

Til støtte for anmodningen fremlagde SKS Advokatfirma dokumentation for lånets eksistens samt for, at klientens helbredsforhold havde forhindret klienten i at klage over Skattestyrelsens afgørelse tidligere.

Skattestyrelsen gav klienten medhold i, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt og nedsatte herefter klientens skattepligtige indkomst for 2016 med 1.3 mio. kr.


Denne sag illustrerer, at det kan lade sig gøre at få adgang til genoptagelse af et indkomstår selvom fristen for ordinær genoptagelse udløbet. Hvis du ønsker bistand til at indgive en anmodning om ekstraordinær genoptagelse eller til at klage over et afslag herpå, er du velkommen til at kontakte os.