Skattestraffesager

Straffesager vedrørende skatter, afgifter og moms indledes typisk ved, at Skattestyrelsen i forbindelse med en kontrol af dig eller din virksomhed vurderer, at du eller virksomheden har begået en lovovertrædelse. I sådanne tilfælde vil Skattestyrelsen oversende sagen til politiet, som påbegynder en efterforskning. Dette kan både ske under styrelsens behandling af sagen eller efter, at sagen er afsluttet fra skattemyndighedernes side.

Det forekommer også, at en straffesag vedrørende skatter, afgifter og moms indledes, fordi kurator under behandlingen af et konkursbo indgiver en anmeldelse til politiet.

I straffesager vedrørende skatter, afgifter og moms er det vigtigt, at du i sagens indledende fase inddrager en advokat med speciale i økonomisk kriminalitet inden for det skatteretlige område, da der allerede på dette tidspunkt af sagen ofte træffes en række beslutninger og afgørelser fra myndighedernes side, som kan få stor indflydelse på sagens samlede udfald.

Skattestyrelsen vil som udgangspunkt træffe en afgørelse om ændring af din eller din virksomheds skatteansættelse, afgifts- eller momstilsvar, før sagen oversendes til politiet. Det er derfor vigtigt, at at sagen vurderes på afgørelsesstadiet således, at Skattestyrelsens afgørelse eller forslag til afgørelse kan påklages, hvis der er grundlag herfor. En straffesag vedrørende skatter, afgifter og moms, kan også gennemføres ved, at den civile del af skattesagen stilles i bero indtil straffesagen er afsluttet.

Vigtige beslutninger

Under sagens behandling skal du sammen med din forsvarsadvokat træffe en række beslutninger, som kan være afgørende for sagens udfald:

  • Skal Skattestyrelsens afgørelse påklages til Landskatteretten eller Skatteankenævnet?
  • Skal du udlevere bilag til Skattestyrelsen og/eller politiet?
  • Står du bedst ved at søge at få den civile sag afsluttet først eller skal den berostilles, indtil straffesagen er afsluttet?
  • Skal der indhentes en kendelse vedrørende revisionsbistand?

Administrativ afgørelse af skattestraffesager:

I visse typer af skattestraffesager kan Skattestyrelsen afgøre sagen administrativt. Dette gælder som udgangspunkt for sager, hvor unddragelsen er under 250.000 kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du også i disse sager har ret til at få beskikket en forsvarer.

Kontakt

Vi har stor erfaring med straffesager vedrørende skatter, afgifter og moms, hvorfor vi kan rådgive dig under hele sagsforløbet. Hvis du eller din virksomhed er sigtet eller tiltalt i en straffesag er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af sagen.