Regeringen styrker indsatsen mod konkursryttere og stråmandsvirksomheder

En række nye bestemmelser skal give skattemyndighederne og Erhvervsstyrelsen adgang til konkurskarantæneregisteret. Formålet er at styrke indsatsen mod konkursrytteri og stråmandsvirksomhed og dermed formindske statens tab som følge af svig.

28. marts 2022

Det følger af konkurslovens § 157, at en person, der er gået konkurs med en virksomhed eller er involveret i en selskabslikvidation, kan få forbud mod at stifte eller drive visse former for erhvervsvirksomhed i op til tre år. Det afgørende element i reglerne om konkurskarantæne er, om personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes til at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Reglerne om konkurskarantæne blev vedtaget af Folketinget i april 2013 og trådte i kraft 1. januar 2014 med lov nr. 429 af 1. maj 2013 om ændring af konkursloven, retsplejeloven og retsafgiftsloven.

Skattemyndighederne oplyser, at Skattestyrelsen og Gældsstyrelsen i stigende grad oplever, at personer, der er pålagt konkurskarantæne fortsat driver virksomhed i både nye og gamle selskaber ved brug af såkaldte stråmænd. Dette udgør en omgåelse af konkurskarantænereglerne. Det har dog vist sig, at det kan være en udfordring for skattemyndighederne at identificere stråmandsvirksomheder, hvor den reelle bagmand er idømt konkurskarantæne.

De nuværende regler betyder, at skattemyndighederne først underrettes, når en kendelse om at pålægge en person skærpet konkurskarantæne er indberettet til konkurskarantæneregisteret.

Derfor ønsker regeringen at indføre nye regler, som sikrer myndighedernes adgang til at tilgå oplysninger i konkurskarantæneregistret, herunder oplysninger om, hvorvidt ledelsen i en virksomhed tidligere har været pålagt konkurskarantæne. De nye regler er omfattet af lovbekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner, som sendes i høring den 11. april 2022.

Myndighederne forventer, at den udvidede adgang til oplysninger i konkurskarantæneregistret vil give myndighederne mulighed for at gribe ind over for selskaber, der omgår konkurskarantænereglerne mens selskaberne stadig er aktive og dermed forhindre, at svindel føres ud i livet.

SKS Advokatfirmas vurdering

Økonomisk kriminalitet er blevet mere kompleks og bedre organiseret. Det har givet skattemyndighederne større udfordringer og dermed et øget behov for at styrke kontrollen med økonomisk kriminalitet.

Det er SKS Advokatfirmas opfattelse, at mange kuratorer fører konkurskarantænesager uden forinden at have foretaget en grundig vurdering af, hvorvidt betingelserne for at pålægge ledelsen konkurskarantæne er tilstede. Derfor er det vigtigt, at der foretages en grundig gennemgang af sagens materiale og kurators påstande i den konkrete sag. Derfor anbefaler SKS Advokatfirma, at du kontakter en advokat specialiseret i insolvensret, hvis du bliver stævnet i en konkurskarantænesag.

SKS Advokatfirma har stor erfaring med at føre sager om konkurskarantæne og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af din sag.

 

Direktør frifundet i konkurskarantænesag

To direktører frifundet for konkurskarantæne