Politiet dropper sigtelse af erhvervsdrivende for hvidvask af 44 mio. kr.

SKS Advokatfirma har for nylig bistået en erhvervsdrivende, som var sigtet for hvidvask af omtrent 44 mio. kr. Med henblik på at bevise, at klienten ikke var involveret i den mistænkte hvidvask udarbejdede SKS Advokatfirma en pengestrømsanalyse over virksomhedens betalinger og anmodede politiet om at foretage en række yderligere efterforskningsskridt. Resultatet blev, at anklagemyndigheden valgte ikke at rejse tiltale i sagen.

27. november 2021

Politiet havde sigtet den erhvervsdrivende for at have udstedt fiktive fakturaer til mindst 400 forskellige selskaber igennem sin virksomhed. Sigtelsen var rejst efter straffelovens § 290 a, stk. 2, som vedrører hvidvask af ’særlig grov beskaffenhed’ og har en strafferamme på op til 8 år. Når der rejses sigtelse eller tiltale efter stk. 2 skyldes det ofte, at forbrydelsen har en erhvervsmæssig eller professionel karakter. Strafniveauet for hvidvask efter § 290 a, stk. 1 er betydeligt lavere, idet der maksimalt kan idømmes fængselstraf på 1 år og 6 måneder for overtrædelse af bestemmelsen.

Vores klient var kommet i politiets søgelys efter, at klientens bank havde oplyst Hvidvasksekretariatet om, at den mistænkte klientens virksomhed for at hvidvaske penge. Mistanken var opstået på baggrund af en faktura, som virksomheden havde udstedt til en kunde. Banken spærrede herefter alle virksomhedens konti og indgav en såkaldt ’SAR’ – også kendt som en suspicious activity report – til Hvidvasksekretariatet, hvori banken anførte, at virksomheden efter bankens opfattelse ikke udøvede noget reelt arbejde.

Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) modtager, analyserer og videreformidler underretninger om mulig hvidvask af udbytte fra strafbare forhold eller finansiering af terrorisme fra virksomheder og personer, som er omfattet af hvidvaskloven.

Begæring om yderligere efterforskningskridt

Som følge af indberetningen fra banken påbegyndte politiet en efterforskning af sagen, som førte til, at den erhvervsdrivende blev sigtet for hvidvask af mindst 44. mio. kr. Efter en gennemgang af politiets efterforskning vurderede SKS Advokatfirma, at der ikke var tilstrækkelige beviser for, at den erhvervsdrivende havde hvidvasket penge igennem fiktiv virksomhedsudøvelse, sådan som politiet gjorde gældende.

I samarbejde med klienten udarbejdede SKS Advokatfirma en pengestrømsanalyse over virksomhedens transaktioner, som dokumentation for, at virksomheden ikke var involveret i den mistænkte hvidvask, men rent faktisk leverede reelt arbejde til sine kunder. Samtidig anmodede SKS Advokatfirma politiet om at foretage en række yderligere efterforskningskridt, herunder at afhøre flere af virksomhedens ansatte og kunder.

Sigtelse opgivet

Anklagemyndigheden valgte efterfølgende ikke at rejse tiltalte mod den erhvervsdrivende.

Vigtigheden af en specialiseret advokat

Hvis du er sigtet eller tiltalt for at have begået hvidvask, er det vigtigt, at du vælger en advokat, som har erfaring med økonomisk kriminalitet. Dette skyldes, at de juridiske og faktiske forhold i hvidvasksager ofte er komplicerede. Her kan det være afgørende for sagens udfald, at din advokat har tilstrækkelig indsigt i økonomiske forhold til at udfordre politiets efterforskning og vurdere, om der bør foretages yderligere efterforskning af sagen.