Omkostningsgodtgørelse

Når du som person eller virksomhed klager over en afgørelse i skatte-, told- eller afgiftssager eller indbringer en sag for domstolene, kan du i nogle tilfælde søge om at få dækket dine udgifter til din advokat (omkostningsgodtgørelse).

Hvem kan få omkostningsgodtgørelse:

Personer, virksomheder, visse foreninger og institutioner, dødsboer samt selskaber og fonde kan ansøge om omkostningsgodtgørelse når:

  • du eller din virksomhed er berettiget til at klage over en afgørelse i en skatte-, told- eller afgiftssag
  • du eller din virksomhed er blevet inddraget i sagen af myndighederne
  • du eller din virksomhed i øvrigt kan anerkendes som part i sagen

I hvilke sager har du ret til omkostningsgodtgørelse?

Hvorvidt du kan få omkostningsgodtgørelse, afhænger af den enkelte sag, og af om du opfylder vilkårene herfor. Følgende er eksempler på sager, hvor du eller din virksomhed kan få omkostningsgodtgørelse:

  • Klager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten samt hvor disses afgørelser genoptages.
  • Sager som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten eller domstolene.
  • Sager, hvor afgørelser truffet af de administrative klageinstanser bliver indbragt for domstolene, herunder afgørelser truffet af et vurderings- eller motorankenævn.
  • Sager, der fra 1. juli 2020 indbringes direkte for domstolene, hvor et skatteankenævn, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten kan træffe afgørelse.
  • Sager, der bliver bragt for EU-domstolen, hvor du er part.

Hvor meget kan du få i omkostningsgodtgørelse?

Du eller din virksomhed kan få dækket 100 % af dine godtgørelsesberettigede udgifter, hvis du eller din virksomhed har fået fuldt eller overvejende medhold i en klagesag. Hvis en klagesag er rejst på Skatteministeriets eller Skatteforvaltningens initiativ, kan du også få 100 % af dine godtgørelsesberettigede udgifter godtgjort vedrørende de af myndighederne rejste punkter.

Hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold, kan du få dækket 50 % af udgifterne til den sagkyndige bistand.

Er sagen ikke afsluttet, udbetales omkostningsgodtgørelsen aconto med forbehold. Ved sagens afslutning tages stilling til det endelige beløb ud fra medholdsgraden. Godtgørelse, der udbetales aconto, fastsættes til 50 % af de godtgørelsesberettigede udgifter.

Skatteankestyrelsen eller Skatteforvaltningen kan desuden give forhåndstilsagn om, at dine udgifter til syn og skøn ved Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet, Landsskatteretten eller Skatterådet skal godtgøres med 100 %.