Om os

SKS Advokatfirma er et advokatkontor, der yder specialistrådgivning inden for en række udvalgte retsområder, herunder skatte- og afgiftsret, børs- og kapitalmarkedsret, selskabsret, finansieringsret, konkursret og økonomisk kriminalitet.

Oplysnings- og samarbejdsbetingelser

Disse oplysnings- og samarbejdsbetingelser er gældende for enhver form for juridisk rådgivning udført af SKS Advokatfirma I/S.

Oplysningsforpligtelser
+

SKS Advokatfirma I/S er etableret på følgende adresse: Skindergade 31, 4., 1159 København K.

Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 3136 6265 samt på e-mailadressen sks@sksadvokat.dk.

Vores CVR-nummer er: 41710810

SKS Advokatfirma I/S er organiseret som interessentskab.

SKS Advokatfirma I/S har klientbankkonti i Lån & Spar Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos SKS Advokatfirma I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos SKS Advokatfirma I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring, og advokat Julie Stage samt advokat Tina Leth Povlsen har tegnet ansvarforsikring og garantiordning hos CNA Insurance Company (Europe) S.A.. Ansvarsforsikringerne dækker al advokatvirksomhed udøvet af SKS Advokatfirma I/S advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. SKS Advokatfirma I/S advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokaterne hos SKS Advokatfirma I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af SKS Advokater og/eller utilfredshed med en af SKS Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Forretningsbetingelser
+

Læs vores forretningsbetingelser her.