Skærpelse af regler for, hvornår der skal betales renter ved for sen betaling af moms på vej

Nye regler om forrentning af efterangivelser og korrektioner af moms indebærer, at der fremover vil påløbe renter fra udløbet af den oprindelige angivelses- og betalingsfrist.

16. maj 2022

Skatteministeriet fremsatte d. 4. maj 2022 et lovforslag (lovforslag nr. L 196), som bl.a. indebærer en ændring af den nuværende opkrævningslovs § 5. Bestemmelsen regulerer såkaldte efterangivelser og korrektioner af skatter og afgifter. Baggrunden for lovforslaget er, at de nuværende regler bl.a. favoriserer virksomheder, der ikke angiver moms til tiden, i forhold til virksomheder, der angiver moms rettidigt.

Skævvridningen skyldes, at det følger af de nugældende regler, at en virksomhed, der angiver moms til tiden, skal betale renter i tilfælde af for sen betaling. Renterne påløber fra udløbet af den sidste rettidige betalingsdag for den pågældende afregningsperiode, jf. opkrævningslovens § 2, stk. 4. Rentesatsen er pt. 8,4 % pro anno. Til sammenligning skal en virksomhed, der efterangiver moms, først betale renter fra 14 dage efter, at en godkendelse af efterangivelsen foreligger og kun såfremt, at virksomheden på dette tidspunkt endnu ikke har betalt beløbet. Der har derfor været rentebesparelser at hente under de nuværende regler ved at efterangive moms for virksomheder, der ikke agtede er betale moms til tiden.

Det nye lovforslag indebærer, at alle efterangivelser eller korrektioner, som medfører en postering på skattekontoen, skal medføre forrentning. Forrentningen skal løbe fra den dato, den oprindelige angivelse havde betalingsfrist og indtil den dato, hvor betaling sker. Det er kun beløb i Skattestyrelsens favør, der forrentes.

Der er ikke lagt op til overgangsregler. Det betyder, at efterangivelser eller korrektioner, der registreres efter ikrafttrædelsen, vil medføre forrentning, uanset hvilken periode de vedrører.

Loven forventes at træde ikraft den 15. juni 2022.

SKS Advokatfirmas vurdering

De nye regler om renter ved efterangivelse af moms betyder, at det fremover bliver endnu vigtigere at angive sin moms korrekt, således at det ikke senere er nødvendigt at korrigere beløbet. Der skelnes ikke i lovforslaget mellem forskellige grunde til efterangivelser. Det betyder, at en uskyldig fejl i forbindelse med en angivelse af moms, som opdages flere år efter registreringen, kan ende med at koste næsten lige så meget i renter, som den oprindelige fejl som følge af den høje rentesats.

Kontakt

Kontakt os hvis du har brug for sparring eller har spørgsmål til, hvordan de nye regler, vil påvirke din virksomhed.