Kan Skattestyrelsen omklassificere en aftale om leasing?

Som leasinggiver skal man være særligt opmærksom på, om Skattestyrelsen har foretaget en konkret vurdering af aftale om leasing, herunder om der er foretaget en omklassificering heraf. Såfremt dette er tilfældet, vil det have store konsekvenser for leasingselskabet. I den forbindelse skal det bemærkes, at Skattestyrelsens omklassificering ikke har indflydelse på den civilretlige betydning af leasingaftalen, herunder specifikt forholdet mellem leasingselskabet og leasingtager.

Vi hjælper en række leasingselskaber og privatpersoner med at føre sager vedrørende Skattestyrelsens omklassificering af aftaler om leasing og har senest under en administrativ skattesag tilbagevist Skattestyrelsens vurdering af en konkret aftale om leasing. Det medførte, at leasingaftalen ikke blev omklassificeret af Skattestyrelsen.

Den konkrete sag

I den konkrete sag, som SKS Advokatfirma førte, havde Skattestyrelsen lagt til grund, at en finansiel leasingaftale i realiteten var en købekontrakt. I den forbindelse ville Skattestyrelsen stille leasingtager, som om denne var den juridiske ejer af det leasede. Dermed kunne leasingtageren ikke opnå fradragsret for leasingydelserne – dog fik leasingtageren mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger på det leasede og fradrage rentedelen af leasingydelsen.

Leasingselskabet blev i forbindelse med Skattestyrelsens behandling af sagen betragtet som sælger af det leasede, og leasingselskabet kunne derfor ikke foretage skattemæssige afskrivninger. Derudover skulle leasingselskabet ifølge Skattestyrelsen dele leasingydelsen op i ikke-skattepligtigt afdrag på købesummen og i skattepligtige renteindtægter.

Den økonomiske realitet

Under sagens behandling oplyste Skattestyrelsen, at Skattestyrelsen ikke er bundet af leasingaftalens benævnelse (finansiel leasingaftale). SKS Advokatfirma argumenterede for, at der i sagen ikke er misforhold mellem leasingaftalens benævnelse og leasingaftalens økonomiske forhold. Såfremt leasingaftalens økonomiske indhold og leasingaftalens benævnelse ikke har en reel sammenhæng, kan leasingaftalen afvises som værende ”fiktiv” ud fra realitetsgrundsætningen.

SKS Advokatfirma fik medhold i, at leasingaftalens benævnelse og indhold i sin helhed var i overensstemmelse med kreditaftalelovens bestemmelser og at der var en anvisningspligt for leasingtager efter leasingperiodens udløb. Som følge heraf kunne Skattestyrelsen ikke omklassificere leasingaftalen.

Er din virksomheds leasingkontrakter blevet udfordret?

Det må forventes, at der fremover kommer større fokus på leasingkontrakter. Det er vores vurdering, at der skal foretages en konkret vurdering af leasingkontrakter, herunder navnlig med henblik på at vurdere om der er tale om reelle leasingkontrakter, samt om der er tale om leasingaftaler indgået på markedsvilkår.

Kontakt os gerne for et gratis møde

Hos SKS Advokatfirma har vi stor erfaring i sager vedrørende skatter og afgifter, herunder særligt i forhold til de skatteretlige aspekter i leasing.

Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din sag, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker en vurdering af din sag.