Beskatning af maskeret udbytte hos hovedanpartshaver nedsat med 12.7 mio. kr.

SKS Advokatfirma har for nyligt bistået en klient i en skattesag, hvor Skattestyrelsen gjorde gældende, at et selskabs udeholdte omsætning, skulle beskattes som et lån hos selskabets hovedanpartshaver jf. ligningslovens § 16 E. SKS Advokatfirma bestred korrektheden af Skattestyrelsens opgørelse af selskabets omsætning, bl.a. med henvisning til, at den hvilede på et forkert faktuelt grundlag. Herefter nedsatte Skattestyrelsen hovedanpartshaverens skattepligtige indkomst med 12.7 millioner kr.

2. maj 2022

SKS Advokatfirma blev i 2021 kontaktet af en anpartshaver, som havde modtaget et forslag til afgørelse fra Skattestyrelsen, hvori Skattestyrelsen havde forhøjet dennes skattepligtige indkomst for årene 2017-2019. Skattestyrelsen gjorde i forslaget til afgørelse gældende, at anpartshaveren var skattepligtig af et beløb på 17.2 millioner kr. jf. ligningslovens § 16 E, fordi et selskab, som anpartshaveren havde bestemmende indflydelse over – efter styrelsens opfattelse – havde udeholdt omsætning, som styrelsen vurderede, skulle betragtes som et lån ydet til anpartshaveren.

Anpartshaveren var selv ansat i selskabet og modtog et vederlag på 300.000 kr. årligt for sin arbejdsindsats, hvilket Skattestyrelsen anså for sædvanligt for det udførte arbejde.

Beskatning af maskeret udbytte

En ansat anpartshaver er personlig skattepligtig af alt, hvad vedkommende måtte modtage som vederlag for sin arbejdsindsats i selskabet, uanset om det udbetales kontant eller i naturalier i form af fri bolig, bil mv.

Alt hvad den ansatte anpartshaver i øvrigt modtager fra selskabet er som udgangspunkt udbytte og beskattes som aktieindkomst jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1. Du kan læse mere om beskatning efter ligningslovens § 16 A her.

Hvis et selskab direkte eller indirekte yder lån til en anpartshaver, behandles lånet efter ligningslovens § 16 E stk. 1. Det betyder, at lånet ikke anses som et lån i skattemæssig forstand, men derimod betragtes som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Reglen gælder også for sikkerhedsstillelser og midler, der stilles til rådighed. Du kan læse mere om beskatning efter ligningslovens § 16 E her.

Reglerne i ligningslovens §§ 16 A og 16 E, finder anvendelse for personer, der enten alene eller sammen med sine nærtstående eller efter aftale med andre anpartshavere har bestemmende indflydelse over et selskab i kraft af ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder.

Sagens forløb

Det fremgik af forslaget til afgørelse, at Skattestyrelsen havde tilsidesat selskabets regnskaber for 2017-2019 og foretaget en skønsmæssig skatteansættelse af vores klients indkomst jf. skattekontrollovens § 74.

Skattestyrelsen havde tilsidesat selskabets regnskaber med henvisning til, at selskabets bogføring efter styrelsens opfattelse var mangelfuld, bl.a. fordi en række stikprøver havde vist, at den af selskabet bogførte dagsomsætning, var betydeligt mindre end de bogførte dankorttransaktioner. Skattestyrelsen mente, at forskellen udgjorde udeholdt omsætning.

Efter en gennemgang af sagen, tog SKS Advokatfirma kontakt til Skattestyrelsen. Vi bestred, at vores klient skulle beskattes af et anpartshaverlån på 17.2 millioner kr. jf. ligningslovens § 16 E, idet selskabet efter vores opfattelse ikke havde udeholdt omsætning.

Vi gjorde i den forbindelse gældende, at betingelserne for at fortage en skønsmæssig ansættelse af vores klients skattepligtige indkomst i medfør af skattekontrollovens § 74, stk. 2 ikke var opfyldt, idet Skattestyrelsen ikke havde godtgjort, at selskabets bogførings- og regnskabsmateriale var mangelfuldt. Selskabets regnskaber var revideret af en statsautoriseret revisor og fremstod uden anmærkninger.

Vedrørende manglerne ved selskabets bogføring, som Skattestyrelsen havde påberåbt sig, gjorde vi opmærksom på, at styrelsen i forbindelse med dennes gennemgang af bogføringsmaterialet ikke havde taget højde for, at selskabets dankortsalg ikke blev overført til selskabet samme dag som salgene fandt sted, men først tre arbejdsdage efter, hvilket var årsagen til de differencer mellem den bogførte dagsomsætning og de bogførte dankorttransaktioner, som Skattestyrelsen havde identificeret igennem sine stikprøver. Vi påpegede endvidere, at Skattestyrelsen havde lagt en række andre faktuelt forkerte oplysninger til grund ved beregningen af selskabets omsætning.

SKS Advokatfirma, gjorde på den baggrund gældende, at Skattestyrelsen ikke var berettiget til at tilsidesætte selskabets regnskabs- og bogføringsmateriale, og derfor var forpligtet til at tage udgangspunkt i selskabets årsrapporter, hvilket Skattestyrelsen tog til efterretning.

Herefter reducerede Skattestyrelsen forhøjelsen af vores klients indkomst fra 17.2 millioner kr. til 4.5 millioner kr.

Har du behov for hjælp?

Sagen illustrerer, hvorfor det er vigtigt, at Skattestyrelsen får kvalificeret modspil i sager vedrørende beskatning af anpartshaver- og aktionærlån. Ofte oversendes sager vedrørende maskeret udbytte endvidere til Skattestyrelsens straffesagsenhed. Det er også af denne grund af stor betydning, at en advokat med erfaring på skatteområdet involveres så tidligt som muligt under sagen, således at dette kan søges undgået.

SKS Advokatfirma har stor erfaring med af føre komplekse sager om skatter og afgifter. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.