Er midler indsamlet via crowdfunding en gave?

Et stigende antal iværksættere overvejer crowdfunding som fremgangsmåde, når der skal rejses midler til finansiering af deres virksomhed på grund af vanskeligheder ved at skaffe lån fra banker. Som iværksætter skal man være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser ved crowdfunding. 

Hvad er Crowdfunding?

Crowdfunding som finansieringsform baserer sig på, at personen eller virksomheden modtager bidrag fra mange mennesker. Crowdfunding findes i forskellige versioner: Lige fra den enkle form hvor en gruppe mennesker donerer et beløb uden krav om at få nogen modydelse, over lånemodeller hvor bidraget gives som et lån – rentefrit eller ej – til mere avancerede selskabsmodeller. Vi tilbyder specialist rådgivning og bistår i øjeblikket en række virksomheder med både aktie- og lånebaseret crowdfunding.

Skattemæssig behandling af crowdfunding

  • Donationsbaseret crowdfunding er kendetegnet ved, at bidragsyderen ikke får nogen modydelse for sit bidrag til projektet. I den forbindelse bliver donationerne anset for at være gave, og bidragsyderne får ikke fradrag for deres donationer. Modtageren af donationerne skal, senest to uger før indsamlingen går i gang, anmelde donationen til Indsamlingsnævnet og typisk betale skat af beløbene
  • Reward-baseret crowdfunding er kendetegnet ved, at bidragsyderen får en modydelse for sit bidrag til projektet. Bidragsyderen får ikke fradrag og modtageren skal betale skat og i visse tilfælde moms af beløbet. Skattemæssigt svarer reward-baseret crowdfunding til et almindeligt salg af et produkt.
  • Lånebaseret crowdfunding er, når bidragsyderen forventer, at det indskudte beløb betales tilbage med aftalte renter. Lånebaseret crowdfunding bliver skattemæssigt betragtet som et almindeligt låneforhold, hvor betaler stiller et beløb til rådighed for modtageren mod betaling af en rente. Renterne er skattepligtige for modtageren og fradragsberettigede for skyldneren.

Som virksomhed skal man være særligt opmærksom på, at lån fra private skal ske via en crowdfundingsplatform, der er godkendt af Finanstilsynet. Viser det sig, at skyldneren ikke kan tilbagebetale lånet, har långiver som udgangspunkt fradrag for tabet.

  • Aktiebaseret crowdfunding er kendetegnet ved, at private og professionelle investorer investere i aktieselskaber mod at få en del i virksomhedens kommende fortjeneste eller aktier. For virksomheder, der crowdfunder, gælder, at virksomheden skal drives som aktieselskab.

Som iværksætter skal du være opmærksom på at:

  • Som iværksætter og indehaver af det selskab, der modtager bidragene, er du aktionær i selskabet,
  • Selskabet beskattes generelt af indtægter med selskabsskatteprocenten på 22 procent. Hvis der sker kapitalindskud ved tegning af aktiekapital i form af de modtagne bidrag, er der ikke tale om en indtægt for selskabet, men om et skattefrit kapitalindskud. I den forbindelse skal de modtagne indskud ikke beskattet, uanset om aktierne er tegnet til overkurs eller ej.

Som investor skal du være opmærksom på:

  • Investoren modtager aktierne som et vederlag for bidraget. Selve bidraget er ikke fradragsberettiget for investoren, da der er tale om køb af aktier,
  • Bidraget lægges som udgangspunkt til grund som anskaffelsessum, hvis investoren senere afstår aktierne, eller hvis selskabet ophører. Her vil gevinst eller tab ved videresalg af de modtagne aktier være skattepligtig eller fradragsberettiget efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Risiko for efterfølgende beskatning som gave

Såfremt crowdfunding ikke bliver struktureret skattemæssigt konkret, vil Skattestyrelsen som udgangspunkt anse crowdfunding som værende donationsbaseret med den følge, at bidragene anses som gave.

Ingen konkret crowdfunding lov

Der er ikke lavet særlige skatteregler for crowdfunding. Generelt kan siges, at reglerne for crowdfunding tager udgangspunkt i de generelle skatteregler. Reglerne kan derfor i høj grad påvirkes af de konkrete forhold, og vi anbefaler derfor, at du inden opstarten af crowdfunding, får en specialiseret skatteadvokat til at en lave en vurdering af din eller virksomhedens konkrete ønske. Som udgangspunkt afhænger vurderingen af, om hvorvidt der er tale om privatpersoner eller en erhvervsvirksomhed.

SKS Advokatfirma rådgiver om alle former for finansiering, herunder crowdfunding samt den skattemæssige behandling af den valgte crowdfunding type.


Kontakt os gerne for et gratis møde.

Skatte- og afgiftsområdet er komplekst, derfor tilbyder vi altid en uforpligtende drøftelse af din sag, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til dit kommende crowdfunding projekt.