Er lånte beløb skattepligtige?

SKS Advokatfirma får ofte henvendelser fra skatteydere, der har modtaget en skrivelse fra Skattestyrelsen om, at beløb overført til deres bankkonto er skattepligtig indkomst.

 

Det er vores vurdering, at Skattestyrelsen er restriktiv ved vurdering af, hvorvidt indsætninger på en skatteyders bankkonto hindrører fra skattefrie lån.

Skattestyrelsen fik den 12. juli 2021 tilladelse af Skatterådet til at indhente oplysninger om borgeres og virksomheders overførelser via pengeoverførelsesvirksomheder. Oplysningerne skal bruges som en del af indsatsen mod skatteøkonomisk kriminalitet.

Vi forventer, at Skattestyrelsen fremover vil have fokus på udenlandske overførsler, herunder om hvorvidt overførslerne hidrører fra låneforhold. I den forbindelse vil Skattestyrelsen, i sin vurdering af hvorvidt overførslerne er lån eller skattepligtig indkomst, vurdere, hvorvidt der foreligger objektiv dokumentation for, at der reelt er tale om et låneforhold – som er påkrævet for skattemæssigt at statuere lån.

Bevisbyrden

Praksis på området er klar; skattemyndighederne skal bevise, at skatteyder har oppebåret en skattepligtig indkomst. Af praksis ses, at såfremt skatteyder ikke fremlægger behørig dokumentation på, at beløbene ikke er skattepligtige eller udgør allerede beskattede beløb, ville de faktiske indsættelser på skatteyders bankkonto som udgangspunkt lægges til grund for indkomstforhøjelse.

Nedsættelse af skatteyders skattepligtige indkomst:

SKS Advokatfirma har senest bistået en skatteyder med en sag vedrørende modtagelse af beløb fra udlandet. Sagen handlede om, hvorvidt en række overførsler til skatteyderens bankkonto skulle anses for at være skattepligtig indkomst eller lån.

Skattestyrelsens havde ved en gennemgang af skatteyderens bankkontoudskrifter konstateret en række indbetalinger i indkomstårene 2017 og 2018. Skatteyderen havde således modtaget 17 overførsler på i alt kr. 454.169.

Skatteyderen fremlagde under sagen dokumentation for lånets oprettelse og eksistens samt tilbagebetalingsforpligtelserne i henhold til de underskrevne gældsbreve. Hertil dokumenterede skatteyderen, at der løbende var sket tilbagebetaling af lånet i overensstemmelse med gældsbrevene.

Skattestyrelsen fastholdt, at der var tale om skattepligtig indkomst og i den forbindelse traf Skattestyrelsen afgørelse om, at:

“kr. 167.000 i 2017, 287.169 i 2018 […] Beløbende anses for at være skattepligtige indkomst [..]”

Afgørelsen blev påklaget til Landskatteretten, som tilsidesatte Skattestyrelsen vurdering. Landskatteretten anførte, at:

“Landskatteretten finder i sagen godtgjort, at der er ydet lån til klager og at der er grundlag for nedsættelse af Skattestyrelsens forhøjelse af klagerens skattepligtig indkomst for indkomstårene 2017 og 2018.”

Har Skattestyrelsen vurderet dit lån som skattepligtig indkomst?

Sagen viser, at valg af en advokat med speciale i skatter og afgifter har stor betydning i skattesager.

Har du modtaget forslag til afgørelse – eller en endelig afgørelse om at din indkomst er forhøjet – og har du brug for en gratis vurdering af din sag, er du velkommen til at kontakte os.

SKS Advokatfirma er specialiseret i skatter og afgifter.