Direktør frifundet i konkurskarantænesag

SKS Advokatfirma har netop repræsenteret en klient i en sag, hvor kurator i et konkursbo havde indstillet til, at klienten blev pålagt konkurskarantæne, idet kurator mente, at denne som direktør i en servicevirksomhed havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse. Til støtte herfor henviste kurator bl.a. til, at der var anmeldt krav i konkursboet for samlet 1.608.297.73. Retten frifandt direktøren med den begrundelse, at direktøren alene havde udvist uforsvarlig forretningsførelse og ikke groft uforsvarlig forretningsførelse.

7. marts 2022

Kurator gjorde i sagen gældende, at vores klient havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse og var uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i medfør af konkurslovens § 157, stk. 1, fordi selskabet ikke havde fremsendt fuldstændigt bogføringsmateriale til kurator, ikke havde overholdt reglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven om tilrettelæggelse af bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale og udarbejdelse af årsregnskab. Kurator henviste envidere til, at Erhvervsstyrelsen fandt, at selskabets årsrapporten var groft misvisende.

Kurator gjorde dertil gældende, at vores klient ikke havde indberettet og betalt A-skat og AM-bidrag og ikke korrekt havde angivet eller betalt moms.

Det anmeldte krav fra Gældsstyrelsen var på ca. 285.000 kr. og vedrørte hovedsageligt manglende afregning af A-skat, AM-bidrag og moms.

Efter en gennemgang af sagen nedlagde SKS Advokatfirma på vegne af direktøren påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden gjorde SKS Advokatfirma gældende, at betingelserne for at pålægges konkurskarantæne ikke var opfyldt, idet vores klient i objektiv forstand alene havde ”udøvet” uforsvarlig forretningsførelse, som ikke kunne ikke karakteriseres som grov.

Hertil gjorde SKS Advokatfirma gældende, at kreditorernes tab på omkring 285.000 kr. ikke kunne anses for at være betydeligt. Endeligt gjorde vi gældende, at vores klient kun havde været direktør for selskabet i meget kort periode.

Konkurslovens § 157

Det følger af konkurslovens § 157, at en person, der har deltaget i ledelsen af en virksomhed eller er involveret i en selskabslikvidation, kan få forbud mod at stifte eller drive visse former for erhvervsvirksomhed i op til tre år.

Konkurslovens § 157, stk. 1, er sålydende:

“Konkurskarantæne kan efter kurators begæring efter § 161 pålægges den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af skyldnerens virksomhed, hvis det må antages, at den pågældende på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Hvis skyldneren var under tvangsopløsning, da konkursen indtrådte, regnes fristen på 1 år fra dagen for beslutningen om tvangsopløsning”

Det afgørende element i reglerne om konkurskarantæne er, om ledelsesmedlemmet vurderes til at være uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, som følge af groft uforsvarlig forretningsførelse.

Rettens kendelse

Retten fandt i overenstemmelse med vores påstand ikke, at betingelserne for at pålægge direktøren konkurskarantæne var opfyldt og direktøren blev frifundet.

Selvom retten var af den opfattelse, at direktøren havde tilsidesat en række af de forpligtelser, der påhviler ledelsen af en erhvervsvirksomhed i medfør af lovgivningen fandt den, at forholdene ikke kunne anses for så grove, at der kunne pålægges konkurskarantæne.

Retten anførte i kendelsens begrundelse, at den af hensyn til omstændighederne ikke anså forretningsførelsen udvist af direktøren for groft uforsvarlig, men alene som uforsvarlig, herunder særligt på grund af, at klienten kun havde været registreret som direktør for selskabet i en kort periode.

Antallet af konkurskarantænesager er stigende

Antallet af konkurskarantænesager, der indbringes for domstolene er vokset voldsomt i de seneste år. Det er vores opfattelse, at dette bl.a. skyldes, at nogle kuratorer indstiller til konkurskarantæne uden forinden at have foretaget en tilstrækkelig grundig vurdering af, om betingelserne for at pålægge konkurskarantæne er opfyldt.

Kontakt os 

Vi ser en stigende tendens til, at personer indstilles til konkurskarantæne i tilfælde, hvor betingelserne herfor ikke er opfyldt. Enten fordi personen ikke tilhører selskabets ledelse eller fordi betingelserne for at statuere, at der er udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse, ikke er til stede.

Denne sag er et eksempel på vigtigheden af, at kurator får kvalificeret modspil i sager om konkurskarantæne. Hvis kurator havde fået medhold i sin  påstand, var direktøren blevet pålagt konkurskarantæne i tre år.

SKS Advokatfirma har stor erfaring med at føre sager om konkurskarantæne. Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Direktør frifundet i konkurskarantænesag

To direktører frifundet for konkurskarantæne